ALGEMENE VOORWAARDEN CARVALLEY.NL

ALGEMEEN

Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen Carvalley BV en kopers niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met betrekking tot koop.

Zij zijn tot stand gekomen in mei 2011 en treden in werking per 1 juni 2011.

 

DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

De auto: een personenauto, een daarvan afgeleide combinatie- of bestelauto, waarvan het totaalgewicht inclusief het laadvermogen niet meer bedraagt dan 3.500 kg;

De in te kopen auto: een auto die in het kader van de overeenkomst door de koper bij wege van inkoop aan de verkoper wordt verkocht;
De overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte auto;
Carvalley BV die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto verkoopt;
De koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan koopt;
De garantie: de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op die auto’s, onderdelen en toebehoren wordt verstrekt;

 

Artikel 1 – De aanbieding

De aanbieding van Carvalley BV wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door Carvalley BV is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, mits de auto onverkocht is gebleven.

 

Artikel 2 – De overeenkomst

De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

 

Artikel 3 – De inhoud van de overeenkomst

In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:De omschrijving van de auto en eventueel in te kopen auto, beide met het eventuele toebehoren;
De prijs van de auto op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;
De prijs van de eventueel in te kopen auto op het afgesproken moment van levering van die auto;
De afleveringskosten van de auto;
De vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum;
De verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als garantiegever optreedt (zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde).
De wijze van betaling.

 

Artikel 4 – Prijswijzigingen/stijging

Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vaste als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte auto’s te allen tijde doorberekend.Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 1 mogen naast de evengenoemde wijzigingen tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen in de niet-vast overeengekomen prijs van nieuwe auto’s worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door Carvalley BV plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen tien dagen na die kennisgeving plaats te vinden.

 

Artikel 5 – Het risico voor de auto

De auto is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van Carvalley BV. De eventueel in te kopen auto wordt pas eigendom van Carvalley BV zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen auto voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.

 

Artikel 6 – De overschrijding van de leveringstermijn

Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de auto kan de koper Carvalley BV schriftelijk in gebreke stellen. Indien Carvalley BV de verkoper zes maanden na die ingebrekestelling de auto nog niet heeft afgeleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien Carvalley BV alsnog binnen de gestelde termijn van drie weken de auto aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn doch vanaf het moment van de ingebrekestelling niet worden doorberekend.Indien Carvalley BV toerekenbaar tekortschiet ten aanzien van een overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn, kan de koper vergoeding verlangen van de geleden schade. Bij overschrijding van een vast overeengekomen leveringstermijn heeft de koper het recht zonder ingebreke stelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en/of vergoeding te verlangen van de geleden schade.Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van Carvalley BV, waaronder uitdrukkelijk inbegrepen is uitblijven leveranties aan Carvalley BV, hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn is overschreden. Zodra een vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben partijen het recht op ontbinding zes maanden na de in lid 1 bedoelde ingebrekestelling dan wel op het moment dat verkoper meedeelt niet binnen zes maanden te kunnen leveren. In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 7 – Annulering

De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of Carvalley BV in zijn verplichtingen tekort is geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De koper is gehouden om binnen één week na deze annulering Carvalley BV alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de koopprijs van de geannuleerde auto. Indien de koper binnen 10 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft Carvalley BV het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen.Annulering door koper is niet toegestaan indien geringe afwijkingen in het geleverde worden geconstateerd. Zulks geldt met name voor specificaties en geringe – of materiaalwijzigingen. Carvalley BV kan zich alsdan tevens op overmacht beroepen.De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de in te kopen auto door de koper aan de verkoper is geleverd.

 

Artikel 8 – Stallingskosten

Indien de opdrachtgever binnen 7 (zeven ) werkdagen na kennisneming van ontvangst de auto niet heeft afgehaald, kan Carvalley BV een binnen haar bedrijf gehanteerde of, bij gebreke daarvan, een andere redelijke vergoeding doch ten minste 75 (vijfenzeventig) Euro per dag wegens stallingskosten in rekening brengen.

 

Artikel 9 – Retentierecht

Carvalley BV kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien en voor zolang als:De opdrachtgever de kosten van (de werkzaamheden aan) de auto niet of niet in zijn geheel voldoet;
De koper andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met Carvalley BV de reparateur/verkoper niet of niet geheel voldoet. Carvalley BV kan het retentierecht niet uitoefenen indien de koper voldoende (vervangende) zekerheid, bijvoorbeeld via een storting in dépôt bij een notaris dan wel advocaat, heeft gesteld.

 

Artikel 10 – Garantie op auto’s en onderdelen

Door de garanties vermeld in dit artikel worden de wettelijke rechten (waaronder het recht ingevolge Boek 7 van het BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt) die een koper niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten.Op nieuwe auto’s en op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt, en de wettelijke rechten zoals genoemd in lid 1.Op gebruikte auto’s verleent Carvalley BV geen andere garantie als vermeld in lid 2 van het onderhavige artikel.

 

Artikel 11 – De betaling

De schulden van de koper aan Carvalley BV zijn brengschulden. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de auto of de onderdelen of na de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Carvalley BV aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering.Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is Carvalley BV gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de handelsrente met een minimum van 1 % (een procent) per maand in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door Carvalley BV uitstel van betaling is verleend zonder dat daarmee de verplichting van de koper/opdrachtgever tot contante betaling komt te vervallen. De verhoging gaat één maand na de verzending van de factuur in.Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van één maand. De koper is dan de handelsrente met een minimum van 1 % (een procent) per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt vanaf twee weken nadat hij bij aangetekende brief door de verkoper/reparateur is aangemaand om te betalen.Indien de koper na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is Carvalley BV gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke- als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die Carvalley BV in rekening worden gebracht door advocaten, deurwaarders en ieder ander van wie zij zich bedienen voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 25% van het verschuldigde bedrag, tenzij de koper aannemelijk maakt dat de verkoper minder schade lijdt.

 

Artikel 12- Eigendomsvoorbehoud

De geleverde auto blijft eigendom van Carvalley BV zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Carvalley BV zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de auto gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper Carvalley BV voor aanspraken, die derden op Carvalley BV zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

 

Artikel 13- Afwijking

Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

 

Artikel 14 – Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op de orderbevestiging worden door verkoper/opdrachtnemer verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan verkoper/opdrachtnemer: de overeenkomst uitvoeren en zijn garantie-verplichtingen jegens de koper/opdrachtgever nakomen, koper/opdrachtgever een optimale service geven, hem tijdig voorzien van actuele auto-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens op grond van wettelijke verplichtingen beschikbaar gesteld worden aan derden.

 

Artikel 15- Toepasselijk recht

Op deze bepalingen zijn het Nederlands Recht van toepassing.

 

Artikel 16- Forumkeuze en geschil

Een eventueel omtrent de uitvoering van de overeenkomst zal uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde Rechtbank te Amsterdam.
Een geschil is aanwezig indien partijen zulks van oordeel zijn en er geen minnelijke oplossing tot stand is gekomen.